List of Borzoi

Name Breeder Owner Year
Ahsatan Victoria Sally & John Stasytis Sally & John Stasytis 1979 P O Ahsatan
Ahsghorm Adelaide S Stasytis & J Fallon R. & J. Fallon 1987 P O
Ahsghorm Alexis S Stasytis & J Fallon Ahsatan kls 1987 P O Ahsghorm
Ahsghorm Carole King S Stasytis & J Fallon Sally & John Stasytis 1998 P O
Ahsghorm Cheni Znook S Stasytis & J Fallon Mr. IV & Mrs. HC Rick 1992 P O
Ahsghorm Fairy Myste S Stasytis & J Fallon 1998 P O
Ahsghorm Holly S Stasytis & J Fallon 1998 P O
Ahsghorm Jet S Stasytis & J Fallon 1998 P O
Ahsghorm Merlin S Stasytis & J Fallon 1987 P O
Ahsghorm Miescha S Stasytis & J Fallon Helen Rick 1992 P O
Ahsghorm Perron S Stasytis & J Fallon K. Gauwitz 1992 P O
Ahsghorm Rubin S Stasytis & J Fallon 1998 P O
Ahsghorm Rudolph Nureyev S Stasytis & J Fallon Ahsatan kls 1998 P O
Ahsghorm Russia S Stasytis & J Fallon 1987 P O
Ahsghorm Scot O Antarctic S Stasytis & J Fallon L. Plumpton 1998 P O
Ahsghorm Searle S Stasytis & J Fallon J. Fallon 1998 P O
Ahsghorm Shazell S Stasytis & J Fallon Mr. IV & Mrs. HC Rick 1987 P O
Ahsghorm Silver Fern S Stasytis & J Fallon P. Hunt 1992 P O
Ahsghorm The Sorcerer S Stasytis & J Fallon Sally & John Stasytis 1987 P O Ahsghorm
Ahsghorm Turbine S Stasytis & J Fallon 1987 P O
Ahsghorm Wizardry S Stasytis & J Fallon Sally & John Stasytis 1987 P O
Ahsghorm Yolky Zilonya S Stasytis & J Fallon Liew & Jane Vale 1992 P O
Ahsghorm Zoloto S Stasytis & J Fallon D. Jarick 1992 P O
Ahsghorm Zolotov Tambov S Stasytis & J Fallon D. Guthrie 1992 P O
Ahsroff Damon S Stasytis & S Moorrees Ahsroff kls 2001 P O