Sandra Weaver

 

Submitted by:

Arvid Andersen

on June 18, 2018 5:23 pm

Sorting Year:

1970

Country:

Kennel:

Dogs Owned:

Obanya Kristov
Obanya Flegin
Obanya Eleyshka
Obanya Dorogai
Obanya Leneksei
Obanya Helishka
Chaconne Burnin Love
Boronoff Beauobanya
Boronoff Belzar
Obanya Cheska
Obanya Abazhure
Obanya Bespalko
Boronoff Bambra
Boronoff Bocharka
Stravinsky Chaskina
Boronoff Bebchenka

Dogs Bred: