B. Smith

 

 

Submitted by:

Harry Russell

on June 29, 2018 7:07 am

Sorting Year:

Country:

Kennel:

Dogs Owned:

Zomahli Woyeroda
Sobanov Secret
Sobanov Pugachov
Sobanov Bobrinsky
Bamberinski Follower
Sobanov Arkasha
Sobanov Andreichenko
Astragorn Minka Marina
Sobanov Zamenhof
Sobanov Narishkina
Astragorn Navigator
Tarbouka Swan Lake

Dogs Bred: