N. Futrill

 

 

Submitted by:

Arvid Andersen

on October 16, 2017 3:34 pm

Sorting Year:

Country:

Kennel:

Dogs Owned:

Gazehund Devidov
Gazehund Tamara
Admancli Natasha
Gazehund Krosotka
Russkimir Chalinka
Gazehund Zlaty Sokol

Dogs Bred: