Vsekoshosoy Kennels

 

 

Submitted by:

Arvid Andersen

on April 8, 2018 8:01 pm

Sorting Year:

1925

Country:

Kennel:

Dogs Owned:

Rasboy (Vsekokhotsoyuz)

Dogs Bred:

Rasboy (Vsekokhotsoyuz)